Prepravný poriadok


 Prepravný poriadok bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 1. Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe.

2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu.

3. Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinnosti účastníkov.

Čl. II

Vymedzenie základných pojmov

1. Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby, ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.

2. Dopravcom sa na účely tohto prepravného poriadku rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy – taxislužby (odo dňa právoplatnosti koncesie), ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožine a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.

3. Cestujúcim pre účely tohto prepravného poriadku sa rozumie fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o preprave osôb.

4. Objednávateľom pre účely tohto prepravného poriadku sa rozumie fyzická osoba (nepodnikateľ), alebo podnikateľský subjekt (FO alebo PO) zapísaný do obchodného registra, ktorý objednáva prepravu cestujúceho na základe uzatvorenej zmluvy o preprave osôb.

5. Zmluvou o preprave osôb, pre účely tohto prepravného poriadku, sa rozumie zmluvný vzťah podľa čl VI ods 1 tohto prepravného poriadku.

Čl. III

Povinnosti dopravcu

Všeobecné povinnosti dopravcu podľa zákona o cestnej doprave:

1. Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku.

2. Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku na svojom webovom sídle.

3. Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a vydať cestujúcemu, alebo objednávateľovi, potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného.

4. Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.

5. Označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom

6. Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, a tretím osobám.

7. Ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe vykonávajúci dopravca, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom rozsahu.

8. Zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení

Čl. IV

Vozidlo taxislužby

Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:

a) je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,

b) ma najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,

c) je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb, vrátane vodiča,

d) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby,

e) ma pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určene meradla, netýka sa to vozidiel taxislužby používaných na prepravu skupiny cestujúcich, ktorý zaplatili cestovné pred začatím prepravy, alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy

f) ma na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného,

g) je poistene pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku,

h) je vybavene funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI; Auto taxislužby pripravené na prepravu ma rozsvietene strešné svietidlo. Od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je strešne svietidlo vypnuté. Osobné auto taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu, ma strešne svietidlo zakryté neprehľadnou prikrývkou, alebo je toto svietidlo odmontovane.

i) umožňuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo má batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

Čl. V

Výkon taxislužby

1. Dopravca ma prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku.

2. Dopravca ponúka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, pričom vodič vozidla taxislužby zabezpečuje jej riadne a včasne vybavenie a je povinný prepraviť cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta.

3. Vodič vozidla taxislužby je taktiež povinný prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy,

4. Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia.

5. Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.

6. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú vo vozidle taxislužby fajčiť, piť, jesť, na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča alebo vedenie vozidla taxislužby.

7. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

8. Cestovnú batožinu, barly, palice, kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič vozidla taxislužby.

9. Vo vozidle taxislužby sa môžu na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.

10. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

11. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:

a) číslo dokladu,

b) evidenčne číslo vozidla,

c) dátum jazdy,

d) štátnu poznávaciu značku vozidla,

e) východiskové a cieľové miesto prepravy,

f) zaplatené cestovné,

g) podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.

15. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:

a) osvedčenie o technickom preukaze vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla,

b) kópiu koncesnej listiny,

c) tlačiva potvrdeniek o zaplatení cestovného, prípadne faktúry

d) preukaz totožnosti.

f) doklady o absolvovanej TK a EK, potvrdenie o uzatvorení poistného

g) prepravný poriadok, a na požiadanie cestujúceho dovoliť mu do neho nahliadnuť

h) na viditeľnom mieste mať umiestnený preukaz vodiča taxislužby

Čl. VI

Zmluva o preprave osôb

1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná zmluva“).

2. Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim:

a) prostredníctvom vodiča taxislužby na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby,

b) vo svojom sídle,

c) prostredníctvom dispečingu, pričom prepravná zmluva sa uzatvára ústne na základe konania cestujúceho, ktorým dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu, poprípade záväznou objednávkou doručenou do sídla spoločnosti 

3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby a prepravným poriadkom

4. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. V ods. 11 prepravného poriadku.

5. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.

6. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič vozidla taxislužby podľa podmienok čl. VIII prepravného poriadku.

7. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu (alebo objednávateľovi) povinnosť zaplatiť určene cestovne podľa cenníka taxislužby.

8. Odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľné súdnou cestou.

Čl. VII

Odstúpenie od zmluvy

1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.

2. Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajči, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča, prípadne o vozidlo taxislužby

3. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť aj bez udania dôvodu, podľa čl. XVI tohto prepravného poriadku.

Čl. VIII

Odmietnutie prepravy

Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:

a) čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,

b) to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,

c) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, hrozí znečistenie alebo poškodenie vozidla taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,

d) to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,

e) cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možne naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo taxislužby,

f) cestujúci chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možne prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

Čl. IX

Nakladanie s nájdenými vecami

1. Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby.

2. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá.

3. Nálezca má právo na náhradu nevyhnutných výdavkov.

Čl. X

Zodpovednosť

1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

2. V prípade, že došlo k neodvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:

a) náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom,

b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby,

3. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

Čl. XI

Reklamácie, sťažnosti, škoda

1. Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dni od vykonania prepravy. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku.

2. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 8 dni, považuje sa za nepodanú.

3. Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou chce podať sťažnosť, musí ju podať u dopravcu písomne, a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dní od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.

4. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s nim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 až 431).

5. Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcimi alebo veciach, ktoré mal pri sebe; toto pravo sa môže uplatniť cestou sudu.

6. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.

7. Právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s nim alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomne uplatniť najskôr u dopravcu, a to najneskôr do 30 dni odo dňa, kedy došlo ku škode.

8. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa tohto článku, preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia.

Čl. XII

Mimoriadna udalosť

1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej len „MU“) pri výkone osobnej dopravy - taxislužby sa považuje:

a) dopravná nehoda,

b) požiar vozidla,

c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby.

2. Pri MU je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

a) bezodkladne zastaviť vozidlo,

b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného MU,

c) poskytnúť podľa svojich schopnosti a možnosti zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

d) urobiť vhodne opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.

3. Ak pri MU došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:

a) ohlásiť bezodkladne MU policajnému orgánu,

b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia MU,

c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení MU.

Čl XIII

Preprava batožiny

 1. Každý cestujúci s nárokom na miesto má nárok na prepravu batožiny. Veľkosť a váha batožiny, ktorú dopravca prijme bezplatne k preprave je daná cieľom trasy a kapacitou vozidla. Všeobecne má cestujúci nárok na prepravu príručnej batožiny a 2 ks cestovnej batožiny o celkovej hmotnosti maximálne 50kg.
Druhy batožiny:

a/. Príručná batožina – batožina prepravovaná spoločne s cestujúcim v priestore pre cestujúcich vozidla.
Ako príručná batožina sa pre účely tohto prepravného poriadku rozumie:
-malá kabelka, prípadne taška na dokumenty

-kabát

-fotoaparát, videokamera, laptop, tablet, smartfón, alebo mobilný telefón

 

 b/. Cestovná batožina – batožina prepravovaná oddelene od cestujúceho, alebo mimo priestoru pre cestujúcich, v priestore určenom na tento účel dopravcom. Cestovná batožina má byť vhodným spôsobom uzamykateľná.(napr. batožina so zipsovým uzáverom by mala mať visiaci zámok. V prípade zisteného neoprávneného otvorenia batožiny, ktorá nebola uzamknutá, nebude možné takúto reklamáciu uznať. Každá batožina musí byť označená menovkou s menom a priezviskom, adresou, prípadne telefónnym číslom. Všetky cenné a osobné predmety (napr. šperky, predmety z drahých kovov, fotoaparáty, videokamery, peniaze, doklady, smartfóny, tablety, lieky, krehké predmety a pod.) sú prepravované ako príručná batožina v priestore pre cestujúcich. Nenesieme zodpovednosť za cenné predmety prepravované v cestovnej batožine. Pre lepšiu a bezpečnejšiu manipuláciu s batožinou a minimalizáciu rizika prípadného poškodenia je potrebné, aby batožina zabezpečovala priestrannosť, ľahkosť a zároveň dostatočnú pevnosť a nepremokavosť. Zároveň sa odporúča, aby si cestujúci zabezpečil vhodným spôsobom batožinu pred poškodením. (napr. obalením ochrannou fóliou)

3. Batožina vylúčená z prepravy.

Batožina alebo veci, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť prepravy, osôb, alebo majetku a ďalej
batožiny a veci, ktoré by mohli byť počas prepravy poškodené, alebo ich obal je nevyhovujúci.
Predmety, ktorých preprava je zakázaná: stlačené plyny, žieraviny, výbušniny, náboje, potreby k ohňostroju, ktoré sú ľahko zápalné, horľaviny tekuté a pevné, okysličujúce látky, rádioaktívny materiál, jedy, narkotiká a pod.
 Dopravca sa môže v prítomnosti cestujúceho presvedčiť o povahe a obsahu batožiny. Ak cestujúci nie je prítomný, je dopravca oprávnený za prítomnosti aspoň jedného svedka, ktorý nie je zamestnancom dopravcu, batožinu otvoriť. Ak pokladá túto batožinu za nebezpečnú, alebo obsahuje predmety vylúčené z prepravy, alebo ich preprava vyžaduje zvláštny režim, je oprávnený batožinu k preprave odmietnuť. Z prepravy je vylúčená aj batožina nad 50kg/kus a batožina bez doprovodu

Čl. XIV

Preprava živých zvierat

Žive zvieratá sa prepravujú za nasledujúcich podmienok:

Zviera musí byť sprevádzané cestujúcim starším ako 15r. Musí byť prepravované v pevne uzavretej klietke, alebo prepravnom boxe, ktorý si cestujúci musí zabezpečiť sám. Zviera sa prepravuje prevažne v priestore pre batožinu.

Domáce zviera môže byť prepravované aj v priestore pre cestujúcich za nasledujúcich podmienok:

-v priestore pre cestujúcich môže byť maximálne jedno zviera

-vodič vozidla a ani cestujúci nesmú mať námietky

-ani jeden z rozmerov schránky so zvieraťom nesmie presiahnuť rozmery 30x40x40

-zviera nesmie byť na obtiaž ostatným cestujúcim (hluk, zápach) a je pevne uzatvorené v klietke, alebo prepravnom boxe.

Pes so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím, je spolu s cestujúcim prepravovaný bezplatne.

Čl.XV

Tarifa

 Základná tarifa cestovného  je od 100.-€

Čl XVI

Storno objednávky na prepravu a poplatky

1.Cestujúci, ktorý chce zrušiť objednávku prepravy, môže tak urobiť bez udania dôvodu s nasledujúcimi podmienkami:

1.1. -ak cestujúci stornuje objednávku 48h a viac pred nástupom na cestu nie je mu odrátaný žiadny storno poplatok z ceny cestovného a celá suma, ak došlo k jej zaplateniu mu bude vrátená bankovým prevodom

1.2. -ak cestujúci stornuje objednávku menej ako 48h a viac ako 12h pred nástupom na cestu je mu odrátaný 25%-ný poplatok z ceny cestovného

1.3. -ak cestujúci stornuje objednávku menej ako 12h a viac ako 2h pred nástupom na cestu, je mu odrátaný 50%-ný poplatok z ceny cestovného.

1.4. -ak cestujúci stornuje objednávku menej ako 2h pred nástupom na cestu je mu odrátaný 100%-ný poplatok z ceny cestovného

Príklady výpočtu storno poplatkov:

a/ cestujúci stornuje jednosmernú cestu 36h pred nástupom na cestu s cestovným vo výške 100 euro:

 cena cestovného 100 euro - 25% = 25 euro- storno poplatok. Od cestujúcemu bude vymáhaná čiastka 25 euro

b/ cestujúci stornuje  cestu 4h pred nástupom na cestu s cestovným vo výške 100 Euro:

 cestujúcemu je účtovaný  storno poplatok 50%,  z ceny jednosmernej cesty. Na spiatočnú cestu mu nie je účtovaný žiadny stornopolatok, ak je stornovaná 48h pred nástupom na cestu.

 100 euro=jednosmerná cesta. 50% zo 100 euro = 50 euro- storno poplatok.